۱۸ فروردین (۷ آوریل)، روز جهانی سلامت

نمایش همه

۱۸ فروردین (۷ آوریل)، روز جهانی سلامت

18 فروردین (7 آوریل)، روز جهانی سلامت
با شعار: "پوشش همگانی سلامت: برای همه، در همه جا".

۱۸ فروردین (۷ آوریل)، روز جهانی سلامت
با شعار: “پوشش همگانی سلامت: برای همه، در همه جا”.