واحد اداری

 
اهم وظایف واحد اداری به شرح ذیل است:
۱- سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای قوانین بخشنامه ها، آئین نامه های استخدامی و دستورالعمل های واصله و همکاری با سایر مسئولین به منظور ایجاد هماهنگی
۲- اقدام لازم به منظور پیش بینی و تامین پرسنل مورد نیاز واحد ها بر اساس پستهای سازمانی
۳- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بین واحدها درخصوص تقسیم اعتبارات از قبیل فوق العاده اضافه کار، ماموریت و...
۴- انجام ارزشیابی سالانه مجموعه واحدهای مرتبط با اداره امور اداری
۵- رسیدگی به مکاتبات اداری 
۶- نظارت بر انجام فعالیت پرسنل شاغل در اداره امور اداری و مراقبت در حسن جریان مکاتبات و تسریع در صدور و کنترل نامه ها
۷- برنامه ریزی و نظارت بر انجام حضور و غیاب کارکنان ستاد و مراکز تابعه و ارائه گزارش به مافوق
۸- نظارت مداوم بر انجام خدمات عمومی از قبیل (حفظ ونگهداری ساختمان ها، اموال ، وسایل نقلیه و ارتباطی تاسیساتی و نگهداری وسایل و لوازم عملیاتی  و توزیع و تقسیم بین حوزه های مختلف
۹- شرکت در جلسات و کمیسیون های متشکله و تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به ما فوق
۱۰- همکاری با سایر مسئولین مربوطه بمنظور ایجاد هماهنگی و رفع مشکلات اداری
۱۱- تهیه و تنظیم برنامه های مختلف بمنظور هماهنگ نمودن فعالیت واحد های تدارکات، ساختمان، امور رایانه، دبیرخانه، کارگزینی، خدمات، امور قراردادها، نقلیه، ملزومات و آموزش و راهنمایی به افراد تحت سرپرستی
۱۲- ارائه نظرات مشورتی و پیشنهادات اصلاحی در مسائل و فنون مربوط به اداره امور اداری
۱۳- فراهم آوردن تسهیلات رفاهی برای کارکنان طبق مقررات و دستورالعمل های مربوطه
۱۴- همکاری در انعقاد قراردادهای مرکز و نظارت بر حسن اجرای آنها
۱۵-ایجاد تعامل و همدلی در بین پرسنل تحت امر و پیگیری مشکلات ارائه شده و به انجام رساندن آنان توسط واحد مربوطه
۱۶- سازماندهی فعالیت های مربوطه و تقسیم کار بین کارکنان و تعیین حدود وظایف آنها
۱۷- انجام سایر امور با نظر مقام مافوق با رعایت ضوابط اسلامی و اداری